Regulamin zamówień indywidualnych

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w ramach zamówień indywidualnych oraz korzystania z Serwisu (dalej: „Serwis”) pracowni https://papierowesztuki.pl/ (dalej także: „PRACOWNIA” lub „PAPIEROWESZTUKI”).
 2. Pracownia prowadzona jest przez Weronikę Urbaniuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Papierowe Sztuki Weronika Urbaniuk, ul. Pasterska 2/10, 50-226 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 832-199-63-90 (dalej: „Właściciel”).
 3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest urządzenie (komputer, tablet, smartphone), z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 10 lub nowszą, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty tylko zaproszenie do zawarcia Umowy (art. 71 kodeksu cywilnego, Dz.U. 2017.459 ze zm.).
 5. Produkty są wykonywane na indywidualne zamówienie.
 6. Ceny produktów nie zawierają koszty dostawy, który określony jest w § 5. Ustęp 1. niniejszego Regulaminu.

§2. Zamówienia Indywidualne

 1. Klient zobowiązany jest najpierw zasygnalizować chęć zawarcia umowy poprzez kontakt z PAPIEROWESZTUKI poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się w Serwisie w zakładce Zamówienia indywidualne – Konfigurator https://papierowesztuki.pl/zamowienia-indywidualne/konfiguracja/ lub przesłanie wiadomości elektronicznej na adres papierowesztuki@gmail.com
 2. PAPIEROWESZTUKI po otrzymaniu wypełnionego formularza – w ciągu 3 dni roboczych – prześlą na adres elektroniczny Klienta (podany w formularzu) WYCENĘ, zawierającą:
  • Cenę za produkt opisany w formularzu;
  • Przybliżony termin jego realizacji.
 3. Na podstawie otrzymanej WYCENY Klient składa zamówienie poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej z informacją o zaakceptowaniu podanych w niej warunków przyjęcia zamówienia do realizacji, a w przypadku zamówień z dodatkową personalizacją, wraz z informacją o szczegółach wybranego sposobu personalizacji (np. tekst do okienka, tekst i kolor tłoczenia, itp.)
 4. Brak odpowiedzi ze strony Klienta w ciągu 3 dni – na otrzymaną WYCENĘ oznacza anulowanie procesu składania zamówienia. W szczególności oznacza to że podana w WYCENIE przybliżona data realizacji zlecenia nie jest już wiążąca i może ulec zmianie.
 5. PAPIEROWESZTUKI zastrzegają sobie możliwość zmiany, na podstawie otrzymanych od Klienta informacji dotyczących szczegółów personalizacji, przesłanej wcześniej WYCENY, bądź odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodów ograniczeń technicznych).
 6. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje od PAPIEROWESZTUKI – SZCZEGÓŁY REALIZACJI zawierające:
  • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji;
  • Dokładny termin realizacji zamówienia (w przypadku wysyłki – prośbę o podanie adresu wraz z numerem telefonu dla kuriera – na jaki należy wysłać zrealizowane zamówienie);
  • Rachunek imienny z informacjami dotyczącymi zamawianego produktu oraz danymi do przelewu wraz z terminem płatności;
  • do Klientów składających zamówienie na produkt dodatkowo spersonalizowany, zostanie wysłana propozycja personalizacji wybranego w formularzu produktu, do akceptacji przed realizacją (zostanie ona wysłana po opłaceniu przez Zamawiającego kwoty zamówienia).
 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta ww. SZCZEGÓŁÓW REALIZACJI dochodzi do zawarcia Umowy.

§ 3. Płatności

 1. Klient po złożeniu zamówienia, zobowiązany jest do zapłaty kwoty przelewem, w wysokości i terminie, które są wskazane na otrzymanym od PAPIEROWESZTUKI rachunku imiennym. Płatności należy dokonać rachunek mBank Nr 11 1140 2004 0000 3602 7799 7603
 2. Niedopełnienie, przez Klienta tego zobowiązania, może spowodować przesunięcie terminu realizacji (podanego w SZCZEGÓŁY REALIZACJI) na późniejszy.

§ 4. Realizacja zamówienia

 1. Dla zamówionych produktów z personalizacją Klient, po dokonaniu zapłaty, otrzymuje:
  • Dla personalizacji poprzez wstawienie drukowanego tekstu/grafiki do okienka w okładce, bądź na kartach wewnątrz – plik pdf zawierający 3 wersje propozycji personalizacji – do wyboru i zaakceptowania jednej;
  • Dla personalizacji poprzez tłoczenie w okładce/grzbiecie – opis zawierający informacje o treści personalizacji, jej rozmieszczeniu i kolorze;
  • Dla personalizacji innych – opis zawierający możliwie wyczerpujące informacje o sposobie jej (personalizacji) realizacji.
 2. PAPIEROWESZTUKI nie ponoszą odpowiedzialności za błędy/literówki w przesłanym przez Klienta tekście. Treść wprowadzana jest automatycznie z przesłanych formularzy. Dotyczy to każdego elementu do którego treść została nadesłana przez Klienta. Zmiana takich błędów przed datą terminu realizacji jest możliwa do wykonania nieodpłatnie z uwzględnieniem zastrzeżeń (patrz pkt 3 poniżej).
 3. Do 10 dni przed datą realizacji zamówienia (wskazaną w SZCZEGÓŁY REALIZACJI ) Klient ma prawo do wprowadzenia jednokrotnej zmiany do zaakceptowanego sposobu personalizacji zamawianego produktu. W terminie krótszym niż 10 dni od daty realizacji zamówienia, zmiana taka może okazać się niemożliwa do wykonania, bądź może pociągać za sobą dodatkowe koszty (ze względu na zaawansowanie prac nad produktem).

§ 5. Dostawa produktów

 1. Wysyłka – na terenie POLSKI – następuje poprzez firmę kurierską DPD lub paczkomaty InPost (według wyboru Klienta) i jest dodatkowo płatna przez Klienta – bez względu na wybór przewoźnika. Kwota ta podana jest w SZCZEGÓŁACH REALIZACJI.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać sprawdzenia stanu produktu oraz opakowania niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w tracie dostawy, Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. wskutek wskazania nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy). W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie doręczenia produktu.
 4. Wysyłka – poza granice POLSKI – każdorazowo rozpatrywana jest indywidualnie – zarówno co do sposobu wysyłki, jaki i wyceny.
 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego w pracowni we Wrocławiu, pod adresem ul. Pasterska 2/10, po wcześniejszym ustaleniu terminu (mailowo lub telefonicznie).

§ 6. Reklamacje

 1. PAPIEROWESZTUKI zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad.
 2. PAPIEROWESZTUKI udziela gwarancji na sprzedawany przez siebie produkt na zasadach określonych niżej.
 3. PAPIEROWESZTUKI udziela 100 dni gwarancji na produkt.
 4. W celu złożenia Reklamacji, należy skontaktować się z PAPIEROWESZTUKI poprzez wiadomość e-mail. Należy podać następujące informacje:
  • Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji – rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady;
  • Żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;
  • Dane kontaktowe składającego reklamację.
 5. PAPIEROWESZTUKI ustosunkują się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej efektywnego otrzymania.
 6. W przypadku naprawy Produktu, Klient powinien dostarczyć Produkt do PAPIEROWESZTUKI na adres: ul. Pasterska 2/10, 50-226 Wrocław
 7. PAPIEROWESZTUKI zobowiązują się usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
 8. Złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad reklamacji.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze względu na fakt, że przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§ 8. Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu i Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) bez zgody PAPIEROWESZTUKI wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Serwisu Internetowego w związku z zakupami jest firma PAPIEROWESZTUKI Weronika Urbaniuk.
 2. W celu realizacji umowy sprzedaży Serwis Papierowe Sztuki gromadzą następujące dane: imię i nazwisko, adres mailowy, adres, numer telefonu.
 3. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umowy sprzedaży mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.
 4. Wymienione powyżej dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny w celu realizacji umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W każdym czasie Klient ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu i Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia przez PAPIEROWESZTUKI. Klientów, którzy dokonali zamówienia przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.