Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PAPIEROWE SZTUKI

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego papierowesztuki.pl dalej jako: „SKLEP”, „Sprzedający” lub „PapieroweSztuki”).
 2. Sklep prowadzony jest przez Weronikę Urbaniuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Papierowe Sztuki Weronika Urbaniuk, ul. Pasterska 2/10, 50-226 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 832-199-63-90 (dalej: „Właściciel”).
 3. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest urządzenie (komputer, tablet, smartphone), z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 10 lub nowszą, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Szczegółowy opis dostępnych aktualnie Towarów znajduje się w Sklepie pod adresem: papierowesztuki.pl
 5. Osoby rejestrujące się w sklepie oraz dokonujące zakupów podają swoje dane osobowe, które Sprzedający przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

§2. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.papierowesztuki.pl
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
 7. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.
 10. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą bądź przelewem natychmiastowym (np. PayU).

§3. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar fizyczny wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka wysyłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w kosztach transportu opisanymi w karcie produktu.

§4. Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę). Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, PayPal lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć mailowo na adres papierowesztuki@gmail.com lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§6. Reklamacje

 1. PapieroweSztuki zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad.
 2. PapieroweSztuki udziela gwarancji na sprzedawany przez siebie produkt na zasadach określonych niżej.
 3. PapieroweSztuki udziela 90 dni gwarancji na produkt.
 4. W celu złożenia Reklamacji, należy skontaktować się z PapieroweSztuki poprzez wiadomość e-mail. Należy podać następujące informacje:
 5. Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji – rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady;
 6. Dane kontaktowe składającego reklamację.
 7. PapieroweSztuki ustosunkują się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej efektywnego otrzymania.
 8. W przypadku naprawy Produktu, Klient powinien dostarczyć Produkt do PapieroweSztuki na adres: Pasterska 2/10, 50-226 Wrocław
 9. PapieroweSztuki zobowiązują się usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta
 10. Złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad reklamacji.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Serwisu i Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest firma PapieroweSztuki Weronika Urbaniuk.
 2. W celu realizacji umowy sprzedaży Serwis i Sklep Papierowe Sztuki gromadzą następujące dane: imię i nazwisko, adres mailowy, adres, numer telefonu.
 3. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umowy sprzedaży mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.
 4. Wymienione powyżej dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny w celu realizacji umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W każdym czasie Klient ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. W ramach KONTA w Sklepie papierowesztuki.pl Klient ma możliwość szybkiego przeprowadzenia:
  • edycji (zmiany, poprawy) pozostawionych danych osobowych
  • usunięcia konta

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia przez PapieroweSztuki. Klientów, którzy dokonali zamówienia przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.